Ana tries to talk some sense into Mimi.
Ana tries to talk some sense into Mimi.