The girls sing in the car.
The girls sing in the car.