Hodiak tries to say thank you.
Hodiak tries to say thank you.